چارت سازمانی
Skip Navigation Links.
Collapse   ریاست   ریاست
Collapse   رئیس   رئیس
  دکتر اصغر بحرانی
Collapse   مدیر داخلی   مدیر داخلی
Collapse   پاراکلینیک   پاراکلینیک
  سنگ شکن
  آزمایشگاه
  رادیولوژی
  MRI
Collapse   کارگزینی   کارگزینی
  مهوش بحرینی
  دبیرخانه
  بایگانی کارگزینی
Collapse   فن‌آوری اطلاعات   فن‌آوری اطلاعات
Collapse   HIS   HIS
  HIS
Collapse   آمار   آمار
  فضیلت نصرزاده
  سعید صابری
Collapse   بهداشت و واکسیناسیون   بهداشت و واکسیناسیون
  مانیا محمدپور
Collapse   مهندسی پزشکی   مهندسی پزشکی
  آسیه بهرامی
Collapse   اطلاعات سلامت   اطلاعات سلامت
Collapse   بایگانی   بایگانی
  مریم حیدرزاده
Collapse   کدگذاری   کدگذاری
  مهوش بحرینی
Collapse   پذیرش   پذیرش
  ایمان استوان
Collapse   اسناد پزشکی   اسناد پزشکی
  فائزه چاهشوری
  ایمان استوان
  مددکاری
Collapse   امور مالی   امور مالی
Collapse   مدیر امور مالی   مدیر امور مالی
  زینت لاوری
  امین اموال
  حسابداری
  درآمد
  ترخیص
  اقتصاد درمان
  صندوق
  بهداشت محیط و حرفه‌ای
Collapse   امور عمومی   امور عمومی
  پسماند
Collapse   امور فنی و تأسیسات   امور فنی و تأسیسات
  اکسیژن ساز سانترال
  تدارکات
  پانسیون
Collapse   خدمات   خدمات
  تنظیفات
  آشپرخانه
  نقلیه
  امور متوفیان
  رختشویخانه
  امور قراردادها
  کارپردازی
Collapse   انبار   انبار
  انبار کالا
  انبار دارو
Collapse   مدیریت خدمات پرستاری   مدیریت خدمات پرستاری
Collapse   بخش‌های بالینی   بخش‌های بالینی
  اورژانس
  اتاق عمل
  بخش استریل
  CCU1
  CCU2
  ICU1
  ICU2
  پست قلب
  آنژیوگرافی
  سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستانی
  سوپروایزر بالینی
  آموزش دانشجویی
Collapse   سوپروایزر آموزشی   سوپروایزر آموزشی
  آموزش پاراکلینیک و کارکنان
  توسعه پژوهش‌های بالینی
  پرستار پیگیر
  کتابخانه
  سوپروایزر آموزش سلامت
Collapse   روابط عمومی   روابط عمومی
  مانیا محمدپور
Collapse   حراست   حراست
  انتظامات
  محمدرضا آبسالان
  مسئول فنی
  امور پزشکان
Collapse   بهبود کیفیت و اعتبار بخشی   بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
Collapse   اعتبار بخشی   اعتبار بخشی
  اسماء احمدی
Collapse   بهبود کیفیت   بهبود کیفیت
  الهه پروازی
Collapse   کمیته‌های بیمارستانی   کمیته‌های بیمارستانی
  اسماء احمدی
Collapse   حقوق گیرندگان خدمت   حقوق گیرندگان خدمت
  اسماء احمدی
Collapse   رسیدگی به شکایات   رسیدگی به شکایات
  اسماء احمدی
  ایمنی بیمار

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >