بیمارستان


 

معرفی بیمارستان


چارت سازمانی بیمارستان
Skip Navigation Links.
Collapse   حوزه سرپرستی   حوزه سرپرستی
  ریاست بیمارستان: دکتر اصغر بحرانی
  قائم مقام:
  مدیر داخلی: سید علی هاشمی
  مدیر پشتیبانی: حسین بحرانی
Collapse   معاونت آموزشی   معاونت آموزشی
  واحد آموزش
Collapse   مدیریت خدمات پرستاری   مدیریت خدمات پرستاری
Collapse   سوپروایزر   سوپروایزر
Collapse   آموزشی   آموزشی
  تمیمی
Collapse   بالینی   بالینی
  دادآئین
Collapse   کنترل عفونت   کنترل عفونت
  دادآئین
Collapse   بخش های درمانی   بخش های درمانی
Collapse   Post CCU   Post CCU
  عوض زاده
  دشتی
Collapse   Post Angio   Post Angio
  خاکی
Collapse   Angio   Angio
  مصطفوی
Collapse   CCU   CCU
  عوض زاده
  دشتی
Collapse   ICU   ICU
  نیکنام
  حسینی
  جراحی
Collapse   اتاق عمل   اتاق عمل
  وزیریان
Collapse   اورژانس   اورژانس
  ابتهی
  اعصاب و روان
  آذر دادایین
Collapse   کادر پزشکی   کادر پزشکی
Collapse   پیراپزشکی   پیراپزشکی
Collapse   آزمایشگاه   آزمایشگاه
  قربانی
Collapse   رادیولوژی   رادیولوژی
  تنگستانی
  MRI- CT Scan
  پزشکان متخصص
  پزشکان عمومی
Collapse   روابط عمومی   روابط عمومی
  مانیا محمد پور
Collapse   حوزه مدیریت داخلی   حوزه مدیریت داخلی
Collapse   IT   IT
  صابری
Collapse   آمار   آمار
  نصرزاده
Collapse   داروخانه   داروخانه
  دکتر ارشدی
Collapse   امور عمومی   امور عمومی
  رختشویخانه
  کارگزینی
Collapse   دبیرخانه   دبیرخانه
  خانم فکوری
Collapse   انبار   انبار
  منصوری
Collapse   ترابری   ترابری
  اهرمی
Collapse   تاسیسات   تاسیسات
  واعظ زاده
Collapse   خدمات   خدمات
  صمصامی
Collapse   کتابخانه   کتابخانه
  تمیمی
Collapse   نگهبانی   نگهبانی
  عسکری
Collapse   آشپزخانه   آشپزخانه
  نیک خواه
  رستم پور
Collapse   امور مالی   امور مالی
Collapse   درآمد   درآمد
  اصلانی
Collapse   اسناد پزشکی   اسناد پزشکی
  موسوی
  ترخیص
  اداره حسابداری
  لاوری
Collapse   مددکاری   مددکاری
  مروج
Collapse   مدارک پزشکی   مدارک پزشکی
  موسوی
Collapse   تغذیه   تغذیه
  نیک خواه
Collapse   مهدکودک   مهدکودک
  زنده بودی
  سید علی هاشمی

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >